Process
 
I. TIESVEDĪBAS PROCESS GALVENAJĀ ŠĶĪRĒJTIESĀ

 
PRASĪBAS PIETEIKUMA IESNIEGŠANA

 
1. Līguma noformēšanas pārbaude un pakļautība Galvenajai Šķīrējtiesai
 
1.1. Līgumam (vai līdzīgam tiesību nodibinošajam dokumentam), kura sakarā pusēm ir radies strīds, ir jāsatur šķīrējtiesas klauzula par strīdu izskatīšanu Galvenajā Šķīrējtiesā. Šādas klauzulas piemērs atrodams šeit – http://gtiesa.lv/info/1
 
1.2. Līgumam ir jāsatur visi nepieciešami rekvizīti, lai tam būtu atbilstošs juridiskais spēks. Pie šādiem rekvizītiem attiecināmi: pušu vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, dzīvesvietas adrese, bet juridiskām personām, attiecīgi, nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese.
 
1.3. Strīdā ar juridiskām personām, īpaša uzmanība ir jāpievērš faktam, vai līgumu ir parakstījusi paraksttiesīgā persona (Valdes loceklis, visi Valdes locekļi u.tml. atbilstoši Statūtos noteiktajam). Ja līgumu ir parakstījis pilnvarotais pārstāvis, tad ir jāpārbauda gan tās personas tiesības, kura šo pilnvarojumu ir piešķīrusi, gan pilnvarojuma apjoms (tiesības nodot strīdu šķīrējtiesā – t.i. noslēgt līgumu ar šķīrējtiesas klauzulu).
 
1.4. Līgumam, kas sastādīts uz vairākām lapām, ir jābūt parakstītām visām lapām, vai, ja paraksts ir tikai pēdējā lapā, tad visām lapām ir jābūt cauršūtam.
 
 
2. Prasības summas un šķīrējtiesas nodevas aprēķins
 
2.1. Aprēķiniet visu jūsu prasījumu kopsummu, ieskaitot galvenā parāda summu, nokavējuma naudu, līgumsodus, ja tādi bija paredzēti, uz prasības pieteikuma sastādīšanas datumu (vai citu agrāku datumu). No šīs kopsummas aprēķiniet šķīrējtiesas nodevu, izmantojot šo kalkulatoru - http://gtiesa.lv/kalkulators.
 
Prasības summā, no kuras rēķina šķīrējtiesas nodevu, netiek ieskaitīti ar lietas vēšanu saistīties izdevumi, tai skaitā izdevumi par saņemto juridisko palīdzību. Prasības pieteikumā prasītājs var lūgt šķīrējtiesu samaksāto šķīrējtiesas nodevu un izdevumus par saņemto juridisko palīdzību piedzīt no atbildētāja.
 
2.2. Veiciet šķīrējtiesas nodevas samaksu, izmantojot šos rekvizītus - http://gtiesa.lv/info/2
 
 
3. Prasības pieteikuma sagatavošana
 
3.1. Sagatavojiet prasības pieteikumu, ar saviem vārdiem aprakstot ar parādnieku izveidojušos situāciju, vienlaikus obligāti norādot arī šādu informāciju:
 
1) prasītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, bet, ja tādas nav, — dzīvesvietu; juridiskajai personai — tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Prasītājs var norādīt savu tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, ja piekrīt saziņai ar šķīrējtiesu izmantot tālruni vai elektronisko pastu; Ja prasītājs vēlas, lai Šķīrējtiesa visus savus paziņojumus un sūtījumus sūta tam uz elektronisko pasta adresi, šādu lūgumu iekļauj prasības pieteikumā.
 
2) atbildētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu un deklarācijā norādīto papildu adresi, bet, ja tādas nav, — dzīvesvietu; juridiskajai personai — tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Atbildētāja personas kodu vai reģistrācijas numuru norāda, ja tas ir zināms;
 
3) ja prasību ceļ pārstāvis, — prasītāja pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi saziņai ar šķīrējtiesu; juridiskajai personai — tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
 
4) prasībās par naudas summas piedziņu — kredītiestādes nosaukumu un tā konta numuru, kurā veicama samaksa, ja šāds konts ir;
 
5) prasības priekšmetu, summu, prasības summas aprēķinu;
 
6) prasības pamatu un pierādījumus, kas to apstiprina;
 
7) prasītāja prasījumus;

8) pievienoto dokumentu sarakstu;
 
9) citas ziņas, ja tās nepieciešamas lietas izskatīšanai.
 
3.2. Prasības pieteikumā ieleciet datumu, parakstiet un norādiet paraksta atšifrējumu.
 
3.3. Šķīrējtiesā ir jāiesniedz tik daudz prasības pieteikuma eksemplāru, cik lietā ir dalībnieku.
 
 
4. Prasības pieteikuma pielikumu sagatavošana
(katrā konkrētā situācijā pielikumu saraksts var mainīties)
 
4.1. Līgums, ko var iesniegt:
 
1) oriģinālformā, tad pēc lietas izskatīšanas oriģināls tiks atgriezts prasītājam;
 
2) notariālā kārtībā apliecināta kopijā;
 
3) atsevišķos gadījumos – paša prasītāja apliecināta kopijā. Taču vēršam uzmanību, ka Šķīrējtiesa bieži vien pieprasa iesniegt arī oriģinālu, lai pārliecināties par līguma īstumu, tāpēc, lai ietaupītu jūsu laiku un izmaksas uz pastu, labāk izvelēties 1. vai 2.punkta variantu.
 
Ja šķīrējtiesas klauzula ir ietverta citā līgumā (piemēram, strīds lietā izriet no līguma, kas nesatur šķīrējtiesas klauzulu, bet vēlāk, puses ir vienojušies strīdus izskatīt Galvenajā Šķīrējtiesā), tad 4.1.punktā minētais attiecināms uz abiem līgumiem.
 
4.2. Strīdā ar juridiskām personām – atbilstošas izziņas (norādot arī amatpersonas) no Uzņēmumu reģistra.
 
Strīdā, kur atbildētājs ir fiziska persona – Pilsonības un migrācijas pārvaldes izziņu par atbildētāja deklarēto dzīvesvietas adresi. Šādu izziņu var dabūt dažādu stundu laikā vēršoties ar iesniegumu jebkurā PMLP filiālē https://www.pmlp.gov.lv/lv/filiales , līdz ņemot Līguma oriģinālu (tikai uzrādīšanai), parastu kopiju, savu personas apliecinošo dokumentu un kredītkarti. Izmaksas ir 12-35 EUR robežās. Izziņu ir iespējams pasūtīt arī elektroniski.
 
4.3. Strīdos par neatmaksātu aizdevumu – aizdevuma izsniegšanas pierādījums (ar bankas zīmogu apliecinātā izdruka no konta / maksājuma kvīts u.c.). Ja aizdevums tika izsniegts skaidrā naudā, tad, attiecīgi pierādījums par naudas saņemšanu (paraksts uz līguma, parādzīme u.tml.).
 
Strīdos par neapmaksātiem pakalpojumiem un darbiem – pierādījumi par sniegtajiem pakalpojumiem / izpildītājiem darbiem (pieņemšanas-nodošanas akti u.tml.).  
 
4.4. Prasības pieteikuma eksemplāri atbilstoši lietas dalībnieku skaitam.
 
 
5. Prasības pieteikuma nosūtīšana
 
Parakstītos prasības pieteikuma eksemplārus un to pielikumus nosūtiet (vēlams, ar ierakstīto vēstuli) uz Galvenās Šķīrējtiesas juridisko adresi, kura noradīta šeit –  http://gtiesa.lv/info/2

ŠĶĪRĒJTIESAS PROCESS 

 
6. Lietas ierosināšana
 
Saņemot dokumentus, Galvenā Šķīrējtiesa veic to vispārējo pārbaudi, un, ja tajos nav konstatētās nepilnības, taisa lēmumu par lietas ierosināšanu, ko nosūta abām pusēm. Tāpat atbildētājam tiek nosūtīts prasības pieteikuma eksemplārs. Ja dokumentos ir konstatēti trūkumi, Šķīrējtiesa nosaka termiņu trūkumu novēršanai, par ko paziņo prasītājam nosūtot atbilstošo lēmumu.
 
 
7. Tiesvedība
 
7.1. Pēc lietas ierosināšanas Šķīrējtiesa nosaka atbildētājam termiņu paskaidrojumu iesniegšanai.
 
7.2. Abas puses var iesniegt Šķīrējtiesai lūgumus u.tml.
 
7.3. Pēc visu nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas Šķīrējtiesa uzsāk skatīt lietu. Pārsvarā lietas tiek izskatītas rakstveida procesā un lietas pusēm nav jāierodas uz Šķīrējtiesas sēdēm.

7.4. Pēc lietas izskatīšanas Šķīrējtiesa taisa spriedumu, ko nosūta pusēm.

Tiesvedības process no lietas ierosināšanas līdz sprieduma taisīšanai parasti aizņem 1 – 2 mēnešus.
  
 
II. PIEDZIŅAS PROCESS
 
8. Labprātīga izpilde

Saņemot spriedumu atbildētājam tas ir jāizpilda noteiktajā termiņā (parasti, 10 dienu laikā). Likums nosaka, ka spriedumu nedrīkst pārsūdzēt un tas stājas spēkā nekavējoties. Tas ir atbildētāja interesēs izpildīt spriedumu labprātīgi, šādi samazinot savus izdevumus.

9. Piespiedu izpilde - izpildraksta saņemšana 

9.1. Ja spriedums netiek pildīts labprātīgi, prasītājs var vērsties attiecīgā rajona (pilsētas) tiesā ar pieteikumu par izpildu raksta izsniegšanu šķīrējtiesas sprieduma piespiedu izpildei. Kārtība, kādā šāds pieteikums ir sagatavojams un iesniedzams ir norādīta Civilprocesa likuma 534. – 537.pantos – 
https://likumi.lv/ta/id/50500-civilprocesa-likums
 
9.2. Pieteikums iesniedzams tiesā pēc parādnieka deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, — pēc parādnieka dzīvesvietas vai juridiskās adreses vai pēc šķīrējtiesas sprieduma izpildes vietas. Sameklēt tiesu pēc adreses var šeit: tiesas.lv/tiesas/meklet
 
9.3. Par pieteikuma izskatīšanu valsts tiesā ir jāmaksā:
 
1) nodeva, saskaņā ar Civilprocesa likuma 34.pantu 1.daļu 10.punktu – 1% no parāda summas, bet jebkura gadījumā ne vairāk par EUR 285. Ar parāda summu saprot kopējā ar šķīrējtiesas spriedumu jūsu labā piespriestā summa.
 
2) ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi – EUR 5,37 apmērā.

Mēs neatjaunojam šo lapu tik bieži, tāpēc informāciju par nodevu apmēru noteikti pārbaudiet arī šeit:
https://www.tiesas.lv/aktualitates/mainits-ar-lietas-izskatisanu-saistito-izdevumu-apmers-9333

Var izmantot arī kalkulatoru šeit:
 
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/e-pakalpojumi/nodevu_kalkulators
Process - jāizvēlas [Civilprocess]
Pieteikums - jāizvēlas [Pieteikums par izpildu raksta izsniegšanu patstāvīgās šķīrējtiesas nolēmuma piespiedu izpildei]
Parāda summa - jāieraksta kopējā sprieduma summa (parāda summa + līgumsods + nokavējuma procenti + šķīrējtiesas nodeva + šķīrējtiesneša honorārs + juridiskās palīdzības izdevumi)
Prasītāju skaits - jānorāda skaits, parasti [1]
Atblidētāju skaits - jānorāda skaits, parasti [1]

Mēs neatjaunojam šo lapu tik bieži, tāpēc pārbaudiet rekvizītus samaksai arī šeit (UZMANĪGI, konti nodevas un izdevumu samaksai atšķiras):
https://www.tiesas.lv/informacija-par-tiesu-kontiem

9.4. Iesniedzot pieteikumu tam ir jāpievieno:
 
1) saņemto Galvenās Šķīrējtiesas sprieduma noraksts vai oriģināls;
 
2) šķīrējtiesas līgums, kas apliecina pušu rakstveida vienošanās par civiltiesiskā strīda nodošanu izskatīšanai šķīrējtiesā, vai apliecināts tā noraksts;
 
3) pieteikuma noraksti atbilstoši pārējo lietas dalībnieku skaitam;
 
4) dokumenti, kas apstiprina valsts nodevas un ar pieteikumu par izpildu raksta izsniegšanu pastāvīgās šķīrējtiesas sprieduma piespiedu izpildei saistīto izdevumu samaksu.

9.5. Process valsts tiesā var ilgt 1 – 3 mēneši. Šajā posmā lieta netiek izskatīta atkāroti un tiesa pārbauda tikai, vai šķīrējtiesas process notika atbilstoši likuma prasībām (tika ievērotās abu pušu tiesības vienlīdzīgi piedalīties lietas izspriešanā). Pēc dokumentu izvērtēšanas, ja process notika atbilstoši likuma prasībām, valsts tiesa taisa lēmumu apmierinot jūsu pieteikumu un izsniedz izpildrakstu.

10. Piespiedu izpilde - piedziņa

10.1. Pēc tam, kad tiesa ir pieņēmusi lēmumu apmierināt pieteikumu un ir izdevusi izpildrakstu, pieteicējam ir jāvēršas pie jebkura zvērinātu tiesu izpildītāja, to izvēloties atbilstoši darbības teritorijai (tiesu apgabalam) – 
http://www.lzti.lv/meklet_zti/

10.2. Par izpildu lietas uzsākšanas ir jāmaksā valsts nodeva EUR 3,00 apmērā.

Rekvizīti samaksai:
https://www.tiesas.lv/informacija-par-tiesu-kontiem

10.3. Iesniedzot iesniegumu tiesu izpildītajam par izpildu lietas uzsākšanu, tam ir jāpievieno:
 
1) valsts tiesas lēmumu un attiecīgu izpildrakstu
 
2) Galvenās Šķīrējtiesas spriedumu
 
3) maksājuma kvīti par nodevas samaksu
 
10.4. Tālāk tiesu izpildītājs veic parāda piedziņu no parādnieka ar visiem tam pieejamiem rīkiem, liekot arestus un ķīļus parādnieka bankas kontiem, nekustamiem īpašumiem, uzņēmumu kapitāldaļām, automašīnām un citai kustamai un nekustamai mantai. Visi piedziņas izdevumi, tai skaitā tiesu izpildītāja atlīdzība, tiek piedzīta no parādnieka.
 

 
Kā rezultātā no atbildētāja tiek piedzīti:
 
- pamatparāda summa
 
- nokavējuma nauda un līgumsodi
 
- šķīrējtiesas izdevumi
 
- valsts tiesas izdevumi sakarā ar izpildraksta saņemšanu
 
- piedziņas procesa izdevumi, ieskaitot tiesu izpildītāja atlīdzību
   
! Atsevišķi dzīves faktori var ietekmēt piedzenamās summas apmēru, tai skaitā atbildētāja ienākumu apjoms un tā faktiskais mantiskais stāvoklis.
! Minētais apraksts ir sniegts tikai ērtības labad, un tas nav uzskatāms par pilnīgu un precīzu šķīrējtiesas un piedziņas procesa izklāstījumu. Griežaties pie juristiem un pārbaudiet informāciju pēc likumu oficiālajiem tekstiem un Galvenās Šķīrējtiesas Reglamenta teksta.
! Galvenā Šķīrējtiesa neuztur un neatbild par šajā aprakstā norādītajām trešo personu mājas lapām un to saturu.