Līgumu paraugi

Esošie dokumenti ir tipveida paraugi un konkrētai situācijai var būt nepieciešamas korekcijas.

SVARĪGI!!! Ja Līgums/Vienošanās ir izdrukāta uz vairākām lapām, tad abām pusēm ir jāparaksta katra lapa. Vai, visas Līguma/Vienošanās lapas sava starpā ir jācauršūj un pusēm jāparaksta pēdējā teksta lapa un arī cauršūšanas vietā.    
 

PARAUGS VIENOŠANĀS PAR PARĀDA ATMAKSU starp juridiskajām personām
PARAUGS VIENOŠANĀS PAR PARĀDA ATMAKSU starp fiziskām personām
PARAUGS UZŅĒMUMA LĪGUMS par mehanizācijas darbiem, starp juridiskajām personām
PARAUGS PREČU PIEGĀDES LĪGUMS starp juridiskajām personām
PARAUGS NEDZĪVOJAMO TELPU LĪGUMS starp juridiskajām personām
PARAUGS ĪRES LĪGUMS starp fiziskām personām
PARAUGS DZĪVOKĻA PIRKUMA LĪGUMS
PARAUGS LĪGUMS PAR PARĀDA SAISTĪBU PRASĪJUMA TIESĪBU NODOŠANU (CESIJAS LĪGUMS) starp juridiskajām personām
PARAUGS AUTOTRANSPORTA PATAPINĀJUMA LĪGUMS starp fizisku un juridisko personu
AIZDEVUMA LĪGUMS starp juridiskajām personām
PARAUGS AIZDEVUMA LĪGUMS starp fiziskām personām