Šķīrējtiesas klauzula
Paša līguma noformēšana ir ļoti svarīga. Precīzi norādiet un pārbaudiet visus pušu rekvizītus (fiz. personas - vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums un dzīvesvieta; jur. personas - uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, pārstāvja vārds un pamats uz kura tas rīkojas uzņēmuma vārdā). Papildus, visas līguma lapas ir jābūt cauršūtas un parakstītas līgumslēdzējiem gan pēdējā lapā, gan cauršūšanas vietā. Ja nav iespējas lapas cauršūt, tad pusēm ir jāparaksta katra līguma lapa atsevišķi. Pievērsiet uzmanību pārstāvja pārstāvības tiesībām (pārbaudiet pasi, noskaidrojiet amatu, pārbaudiet vai ir paraksttiesības uz līguma parakstīšanas dienu).

Tiem, kas grib iespējamus strīdus izskatīt Galvenajā Šķīrējtiesā, savos līgumos ir jāiekļauj sekojošā klauzula:    
 

Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī Līguma vai saistītajiem dokumentiem un saistībām, kas skar to, vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, spēkā neesamību, iztulkošanu un juridisko izdevumu atlīdzināšanu, tiks izšķirts Galvenajā Šķīrējtiesā, Rīgā, un saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu, pielietojot rakstveida procesu, viena šķīrējtiesneša sastāvā, kuru ieceļ šīs šķīrējtiesas priekšsēdētājs.  
 

Klauzulas teksts angļu valodā: 

Any dispute, disagreement or claim arising out of or related to this Agreement or concerning its infringement, termination, invalidity, interpretation and legal expenses reimbursement shall be resolved in the Supreme Arbitration (reg. No. 40103210884) in Riga, according to the Rules of that Arbitration using the writing process and participating one arbitrator that shall be appointed by the Arbitration's Chairman. 
 
Par klauzulas iekļaušanas, grozīšanas un izmantošanas kārtību iesākam konsultēties ar mums. Lai mūsu klauzula strādātu efektīvi atsauces līgumā uz citām šķīrējtiesām vai valsts tiesām ir jāizdeš ārā.